Autentificare cont Telefon: 0731.784.707     Email: contact@lucrare-licenta.eu

Termeni si conditii.

Bine ați venit pe platforma Lucrări la Comandă („Platformă Administare Comenzi”), disponibilă prin accesarea domeniului www.lucrare-licenta.eu

Identificare

Această Platformă Administare Comenzi este proprietatea Creativ TRD S.R.L („Creativ TRD”).
Date de contact: contact@lucrare-licenta.eu
Telefon: 0731.748.707

Accesul dumneavoastră pe Platforma Administare Comenzi, achiziționarea serviciilor disponibile, precum și alte raporturi juridice și contractuale sunt guvernate de termenii și condițiile prezente, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile („Termeni & Condiții”/ „T&C”).

Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul Termenilor & Condițiilor, întrucât accesul și achiziționarea serviciilor disponibile pe această Platformă echivalează cu acceptul acestor Termeni & Condiții de către dumneavoastră.

I. Definiții

Creativ TRD – societate comercială cu răspundere limitată de drept român, deținătoarea de drept a Platformei Administare Comenzi;

Conținut – toate informațiile de pe Platforma Administare Comenzi care pot fi vizualizate de către persoana căreia i se adresează, inclusiv e-mail-uri;

Serviciu/Serviciu de redactare – realizarea de conținut, pus la dispoziția Clientului prin intermediul Platformei Administrare Comenzi și oferit de către Consultant, căruia i se aplică prevederile în vigoare referitoare la comerțul electronic;

Cerere de ofertă – formularul-tip completat de Client și conținând informații despre comanda, completat de către Client într-un mod cât mai precis;

Client – orice persoană fizică sau juridica care acceasează Platforma Administare Comenzi în vederea contractării de Servicii;

Consultant / Redactor – orice persoană fizică sau juridică contactată de către Client prin intermediul Paltformei Administrare Comenzi;

Detalii de execuție – cerințele/specificațiile pe care Consultantul are obligația să le respecte în redactarea comenzii, exprimate în mod precis de către Client, inclusiv prin Cererea de Ofertă;

Interfață pentru Client – secțiunea din Platforma Administare Comenzi special dedicată Clientului, prin care acesta își administrează contul unic și își gestionează relația cu Creativ TRD și cu Consultantul;

Interfață pentru Consultant
secțiunea din Platforma Administare Comenzi special dedicată Consultantului, prin care acesta își administrează contul unic și își gestionează relația cu Creativ TRD și cu Clientul;

Comanda – conținutul redactat de către Consultant potrivit cerințelor și specificațiile redate de către Client în Cererea de ofertă și în Detaliile de execuție;

Preț – suma totală sau o parte din suma convenită între Client și Consultant în schimbul redactării și furnizării comenzii de către cel din urmă în beneficiul Clientului, fie la momentul acceptării Ofertei de către Client, fie la un moment ulterior, potrivit înțelegerii dintre Client și Consultant;

II. Accesul pe Platforma Administare Comenzi

1. Accesul pe Platforma Administare Comenzi de către Clienți sau Consultanți se face prin crearea unui cont unic de utilizator și în baza unei parole unice, care pot fi gestionate potrivit informațiilor și indicațiilor de pe Platforma Administare Comenzi.
2. Accesul privind achiziționarea/vânzarea Serviciilor se face prin acceptarea de către Client/Consultant a prezentelor Termeni & Condiții, care se completează cu informațiile suplimentare adresate prin intermediul Interfeței cu Clientul/Consultantul, după caz.
3. Creativ TRD își rezervă dreptul de a restricționa și/sau exclude accesul Clienților/Consultanților pe Platforma Administare Comenzi, în condițiile în care consideră că prejudiciază în vreun fel activitatea celei dintâi, cu informarea Clienților/Consultanților în legătură cu decizia luată de către Creativ TRD.

III. Servicii de Redactare – comanda și executarea Comenzilor

1. Contractarea Serviciilor de Redactare dintre Client și Consultant se face îndeplinind următorii pași:
a. Clientul completează Cererea de ofertă, precum și Detaliile de execuție;
b. apoi, prin intermediul unui soft special conceput, în baza unei „licitații”, Platforma Administare Comenzi selectează oferta cea mai avantajoasă pentru Client („Ofertă”);
c. în cazul în care Clientul acceptă Oferta astfel selectată, acesta înțelege că momentul acceptării reprezintă momentul în care este de acord cu toate condițiile în care se va executa realizarea Comenzii/Comenzilor și în care se va derula relația dintre Client și Consultant, potrivit Conținutului de pe Platforma Administrare Comenzi;
d. de asemenea, Consultantul acceptă faptul că momentul acceptării Cererii de ofertă și a Detaliilor de execuție de către acesta prin intermediul Platformei Administare Comenzi, echivalează cu acordul Consultantului pentru prestarea Serviciilor de redactare potrivit Conținutului de pe Platformă;
e. ulterior acceptării Cererii de ofertă și a Detaliilor de execuție de către Consultant, acceptare ce este adusă la cunoștința Clientului, Clientul va efectua plata primei rate a Prețului, potrivit dispozițiilor de la punctul IV de mai jos;
f. pașii de mai sus se îndeplinesc/validează potrivit instrucțiunilor detaliate în Interfața pentru Client sau în Interfața pentru Consultant sau potrivit oricăror alte informații cu valoare de Conținut.
2. Orice modificare a Comenzii solicitată de către Client înafara scopului Cererii de Ofertă și a Detaliilor de execuție echivalează cu o înțelegere suplimentară între Consultant și Client față de cerintele deja stabilite, facând obiectul unei noi Plăți, mai puțin în cazurile în care Părțile consideră că aceste modificări nu sunt de importanță majoră, Consultantul acceptând să le efectueze în baza acordului deja încheiat.
3. Orice modificare a Comenzii solicitată de Client ca urmare a nerespectării de către Consultant a Cererii de Ofertă și a Detaliilor de execuție se va face de către Consultant în baza cerintelelor deja stabilite, fără a pretinde plata unor sume de bani suplimentare. În condițiile în care Consultantul refuză modificarea Lucrării, Clientul are dreptul să îi solicite Consultantului restituirea Prețului achitat în plus.

IV. Plată

Plata Prețului convenit între Client și Consultant prin acceptarea Ofertei de către Client, precum și prin alte mijloace ulterioare agreate între aceștia, după caz, se va face în 3 tranșe, iar redactarea efectivă a Comenzii se va face în 3 părţi, după cum urmează: (ex. un document de 60 pag)
a. Clientul achită prima tranșă a Prețului, iar Consultantul își asumă obligația de a realiza prima parte a Comenzii (p 1-20); prima tranșă a Prețului se va achita direct în contul Creativ TRD, menționat în Interfața pentru Client, potrivit indicațiilor de pe Platforma Administare Comenzi;
b. Clientul achită a doua tranșă a Prețului in contul Consultantului, iar Consultantul își asumă obligația de a realiza a doua parte a Comenzii (p 1-40), potrivit indicațiilor de pe Platforma Administare Comenzi;
c. Clientul achită ultima tranșă a Prețului in contul Consultantului, iar Consultantul își asumă obligația de a realiza ultima parte a Lucrării (p 1- 60), potrivit indicațiilor de pe Platforma Administare Comenzi.

V. Livrare

Livrarea Comenzii are loc online prin intermediul contului unic, potrivit indicațiilor de pe Platforma Administare Comenzi.

VI. Garanții

Creativ TRD
– nu răspunde pentru aspecte ce țin de funcționalitatea sau mentenanța Platformei Administare Comenzi ce au fost încredințate altor persoane, orice garanție implicată fiind exclusă în măsura cea mai mare prevăzută de lege;
– se angajează să asigure comunicarea permanentă a Clienților/Consultanților cu administratorul Platformei Administare Comenzi, putând trimite prin intermediul Platformei notificări sau reclamații la care Clienții/Consultanții au dreptul să primească un răspuns într-un termen rezonabil;
Clientul
– Garantează că îndeplinește toate condițiile impuse prin lege pentru a contracta Serviciile de redactare;
– Se angajează să ofere toate specificațiile/cerințele legate de Comanda într-un mod cât mai clar.
Consultantul
– se angajează să redacteze Comanda conform cerințelor exprimate de către Client prin Cererea de ofertă și prin Detaliile de execuție
– se angajează să declare și să achite toate taxele și impozitele datorate pentru sumele încasate de la clienți
– în condițiile în care acesta nu execută prima parte a Lucrării, ulterior achitării primei tranșe a Prețului în contul Creativ TRD, sau oricare sau toate celelalte părți ale Lucrării ulterior achitării celorlalte tranșe din Preț, Consultantul este unicul răspunzător în relația cu Clientul în ceea ce privește neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractate.

VII. Drepturi de proprietate intelectuală privind Comenzile

Părțile sunt de acord că prin predarea de către Consultant și acceptarea de către Client a Comenzii sau a unor părți din Comanda, drepturile de proprietate intelectuală asupra Lucrării/părții din Comanda relevante nu se transmit de la Consultant către Client în schimbul Prețului achitat de către Client.

VIII. Limitarea răspunderii

Creativ TRD nu răspunde în niciun fel pentru neexecutarea/executarea necorespunzătoare a Comenzilor de către Consultant în beneficiul Clientului, suma echivalentă primei tranșe din Preț fiind reținută de către Creativ TRD în schimbul serviciilor oferite prin Platforma Administare Comenzi, respectiv de facilitare a colaborarii între Client și Consultant, precum și de gestionare a relației dintre aceștia. Așadar, în situația în care Consultantul nu își onorează obligațiile pe care le-a contractat, Clientul va avea dreptul de a se îndrepta, în ce privește pretențiile de orice natură pe care le-ar putea avea, doar împotriva Consultantului, nu și împotriva Creativ TRD.

IX. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise de Client/Consultant prin crearea contului unic vor fi folosite exclusiv de către Creativ TRD și Client/Consultant după caz, în scopul prestării Serviciilor de redactare. Aceste date nu vor fi transmise către terțe persoane.

Modul de lucru – Termen de predare

Etapa 1:

1.1.: Clientul completează formularul de pe site, solicitarea este înregistrată şi în urma unei licitaţii este desemnat un consultant care se va ocupa de relaţia cu utilizatorul (clientul) în vederea furnizării serviciilor solicitate.

Desemnarea redactorului consultant, prin licitaţie, se face în mod automat de către software-ul nostru pe principiul cea mai buna ofertă respectiv “cel mai bun preţ – cea mai bună reputaţie a consultantului în funcţie de numărul de calificative “.

1.2.: Consultantul stabileşte împreună cu clientul DETALIILE DE EXECUŢIE. Documentul comandat va firealizat conform indicaţiilor stabilite cu clientul (conform indicaţiilor clientului), pe etape.
Consultantul garantează să ofere clientului prin serviciile oferite un document la standardele cerute de către client în detaliile de execuţie. Clientul va oferi consultantului încă de la lansarea comenzii toate datele deţinute în legătură cu detaliile (cerinţele) de redactare (plan, bibliografie, norme redactare, etc), un ghid de redactare, numărul de capitole, ponderea părţii practice (studiu de caz) în document, numărul total de pagini, pretenţii la o bibliografie impusă şi orice alte detalii sau pretenţii cu privire la solicitarea sa.

1.3.: Plata se va face în 3 transe şi redactarea efectivă a documentului se va face în 3 părţi. {ex. Un document de 60 pag}
– clientul achita prima rata şi consultantul realizează prima parte (p 1-20)
– clientul achita a doua transa de bani (rata 2) şi consultantul redactează a doua parte (p 20-40)
– clientul achita ultima transa de bani şi consultantul realizează şi a treia parte (p 1- 60) (varianta finală).

Etapa 2:

După lansarea unei solicitări, în termen de 24 ore, consultantul, prin verificări si deplasari la biblioteca, va stabili şi va obţine bibliografia necesară.

Etapa 3:

Clientul lansează o comanda numai prin plata avansului. Pentru fiecare comanda, solicitam un avans reprezentand o treime din valoarea comenzii.

3.1.: Clientul efectueaza plata Facturii Proforma si confirma efectuarea platii apasand butonul CONFIRMARE PLATI introducand suma platita si data efectuarii plati.

3.2.: După plata avansului, administratorul confirma incasarea avansului iar consultantul înştiinţează clientul asupra termenului de livrare prin apasarea butonului CONFIRMA DATA PREDARE şi începe procesul de documentare si redactare propriu-zisă a documentului.

Ulterior acestui pas, eventualele modificări de conţinut cerute de către utilizator, altele decât cele convenite iniţial in “detalii de execuţie” se fac doar contra-cost, stabilind un nou tarif. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită şi se va trece mai departe la finalizarea comenzii. După plată avansului, dacă utilizatorul renunţa la serviciile comandate, pierde avansul, oricare ar fi motivele care stau la baza răzgândirii sale. În acest caz documentul va fi realizat şi va fi expediat clientului conform “termenului de executie (livrare)” şi “detaliilor de execuţie” convenite.

Etapa 4:

4.1.: După redactarea primei părţi (1/3) din document, comanda va fi transmisă clientului conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie convenite”.

4.2.: Clientul verifica prima parte a documentului şi transmite consultantului eventualele obiecţii şi/sau modificări. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită.

Etapa 5:

5.1.: După verificarea primei părţi a documentului, clientul achita rata 2 (a doua transa de bani) în termen de maxim 3 zile lucrătoare si confirma efectuarea platii apasand butonul CONFIRMARE PLATI introducand suma platita si data efectuarii plati.

5.2.: După redactarea celei de-a două părţi, documentul va fi trimis clientului conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie” convenite.

5.2.: Clientul verifica documentul şi transmite consultantului eventualele obiecţii şi/sau modificări. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită.

Etapa 6:

6.1.: După verificare clientul achita rata 3 (ultima transa de bani) în termen de maxim 3 zile lucrătoare si confirma efectuarea platii apasand butonul CONFIRMARE PLATI introducand suma platita si data efectuarii plati. Întârzierea platii mai mult de 2 zile presupune prelungirea termenului de predare stabilit de comun acord, în cazul în care întârzierea este mai mare de 5 zile consultantul îs rezerva dreptul de a anula comanda.

După plata ratei 3 (ultima transa de bani / plata în totalitate a documentului), dacă clientul se răzgândeşte în privinţa realizării documentului şi renunţă la serviciile consultantului, pierde suma plătită, oricare ar fi motivele care stau la baza răzgândirii sale. În acest caz documentul va fi realizat şi va fi expediat clientului conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie” convenite.

6.2.: După redactarea integrală a documentului, consultantul trimite clientului documentul integral spre aprobare conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie convenite”, consultantul apasand butonul AM PREDAT ACEASTA PARTE A LUCRARII.

6.3.: Clientul verifica documentul şi transmite consultantului eventualele obiecţii şi/sau modificări cu privire la partea a 3-a. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită.

Etapa 7:

După clarificarea eventualelor obiecţii şi efectuarea eventualelor modificări (în termen de maxim 2 zile lucrătoare), comanda se consideră că fiind “Finalizată”, consultantul solicitand administratorului printr-un mesaj schimbarea statusului in “Finalizată”. După modificarea statusului în “Finalizata”, comanda ca avea “Acces Restrictionat” si nu se vor mai putea adauga mesaje.

Utilizatorul (consultant sau client) este rugat să să intervină în procesul de redactare al documentului oridecâte ori este necesar acest lucru.

Utilizatorul este rugat să comunice informaţii clare, pertinente, obiective şi strict legate de subiect, să nu abuzeze de bună credinţă a celuilalt utilizator cu subiecte ce nu privesc redactarea documentului.

Pentru respectarea timpului de execuţie consultantul accepta modificări aduse documentului numai dacă acestea sunt pertinente, modificări de fond şi nu de formă, în maxim 48 ore de la predare.

Clientul este de acord să inspecteze şi să examineze documentul primit de la consultant şi să contacteze consultantul într-un termen de maxim 48 ore în cazul în care are obiecţii. Modificările (obiecţiile) se fac doar în situaţia în care consultantul nu a respectat indicaţiile precizate de utilizator în detaliile de execuţie.

CF DEX: OBIECŢIE s.f. Argument pe care cineva îl opune unei propuneri, unei pretenţii, unei teze sau prin care îşi manifesta dezacordul faţade acestea.
Consultantul nu este răspunzător pentru modificările cerute de utilizator ulterior aprobării de către acesta a condiţiilor de execuţie a documentului, orice modificare apărută ulterior poate fi refuzata sau taxata suplimentar.

Back to Top